Tuyên bố chung MDEC - Vĩnh Long 2013

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

BCĐ MDEC - VĨNH LONG 2013

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Số: 227 -TBC/MDEC

 

TUYÊN BỐ CHUNG

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - VĨNH LONG 2013

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Chương trình tổng thể Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long 2013 (MDEC - Vĩnh Long 2013) với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh”; Kế hoạch tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ MDEC - Vĩnh Long 2013;

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Long, Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC - Vĩnh Long 2013 đã thảo luận và thống nhất ra Tuyên bố chung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUYÊN BỐ CHUNG MDEC - TIỀN GIANG 2012, CÁC MDEC TRƯỚC VÀ VIỆC TỔ CHỨC MDEC - VĨNH LONG 2013:

Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL là hoạt động liên kết mở, nhằm tăng tính hợp tác và liên kết vùng, liên vùng, liên kết vùng ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tăng cường hợp tác quốc tế; tập hợp sáng kiến, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mới, sát hợp thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của vùng.

Từ năm 2007 đến nay, MDEC đã trải qua 07 lần tổ chức tại: thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long. Chủ đề được chọn tại các MDEC là những vấn đề trọng tâm, bức xúc của vùng ĐBSCL như: chủ động hội nhập WTO; phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL; phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL thời kỳ hội nhập; phát huy lợi thế sông, biển, phát triển kinh tế bền vững vùng ĐBSCL (bao gồm việc tổ chức Tuần lễ ĐBSCL tại thành phố HCM lần thứ I); liên kết phát triển bền vững; hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững; hướng đến nền kinh tế xanh.

Qua 07 lần tổ chức MDEC, các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của ĐBSCL như một thực thể chung. Tăng cường hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nội vùng, với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng, miền khác trong cả nước được đẩy mạnh. Tuy còn tồn tại một số hạn chế nhất định nhưng các qua các kỳ MDEC đã có sự tiến bộ về nhận thức và phối hợp tổ chức, thực hiện, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương cùng có tiếng nói chung, đồng thuận và thống nhất cách thức để khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có làm “tài sản dùng chung” trên cơ sở tăng cường liên kết, hợp tác. MDEC ngày càng khẳng định được thương hiệu của vùng ĐBSCL.

1. Thực hiện Tuyên bố chung MDEC - Tiền Giang 2012:

Ngay sau khi kết thúc MDEC - Tiền Giang 2012, Thường trực BCĐ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh kết luận giao Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức MDEC năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Long (Công văn số 3198/VPCP-KTN ngày 23/4/2013 của Văn phòng Chính phủ). Thường trực và các thành viên BCĐ, Ban Thư ký MDEC đã tích cực triển khai thực hiện nội dung Tuyên bố chung. Thường trực BCĐ MDEC đã tổ chức các chuyến công tác, làm việc với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung Tuyên bố chung, hoàn chỉnh Chương trình tổng thể MDEC - Vĩnh Long 2013 thông qua cuộc họp Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện.

Với chủ đề "Hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững", MDEC - Tiền Giang 2012 đã tập hợp được tiếng nói và sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nhà quản lý, tiếng nói nông dân… đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nền nông nghiệp tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng và hiệu quả. Các hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch đã thể hiện sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng và bền vững là vấn đề lớn, lâu dài, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Đây vừa là mục tiêu, yêu cầu lâu dài, vừa là phương thức để vùng ĐBSCL phát triển bền vững. MDEC - Tiền Giang 2012 với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững” chỉ là bước khởi đầu. Mỗi kỳ MDEC cần tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu này thành hoạt động cụ thể để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có giải pháp đưa vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp của vùng.

2. Kết quả thực hiện MDEC - Vĩnh Long 2013:

Với chủ đề "ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh", MDEC - Vĩnh Long 2013 đã tập hợp những sáng kiến để đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp thích hợp để khai thác tối đa những tiềm năng của vùng theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về phát triển kinh tế bền vững, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng sinh học, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi song phương giữa ngoại giao đoàn với lãnh đạo các địa phương, xây dựng các chương trình hợp tác nội vùng, liên vùng và hợp tác quốc tế. MDEC - Vĩnh Long 2013 còn góp phần thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên khó khăn.

Nhìn chung, do kế hoạch MDEC - Vĩnh Long 2013 có thay đổi (rút ngắn thời gian tổ chức) nhưng có sự chỉ đạo, phân công và phối hợp tốt giữa các bộ phận, cơ quan, đơn vị nên các sự kiện MDEC diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Một số kết quả chung các sự kiện, gồm: 

2.1. Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL năm 2013: thu hút khoảng 1.000 đại biểu dự (tăng gần 400 đại biểu so dự kiến, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan), Hội nghị có 10 ý kiến phát biểu tham luận, đã tập trung phân tích, đánh giá công tác xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời gian qua. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu các dự án trong danh mục 138 dự án kêu gọi đầu tư của vùng, tổng vốn hơn 416.000 tỷ đồng và 1,89 tỷ USD. Ban Chỉ đạo Diễn đàn tổ chức cho 11 địa phương (Thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long) trao chứng nhận đầu tư cho 26 dự án với số tiền 6.094 tỷ đồng và 93 triệu USD. Các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh trao 04 chủ trương đầu tư với số tiền 1.838 tỷ đồng. Ký kết 83 hợp đồng đầu tư tín dụng giữa các ngân hàng thương mại cổ phần với các doanh nghiệp với tổng số tiền 20.181 tỷ đồng. Bên lề Hội nghị đã tổ chức triển lãm mini, trao đổi song phương giữa ngoại giao đoàn với lãnh đạo các địa phương, có sự tham dự của 03 đại sứ, 10 tổng lãnh sự, đã có 26 cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố trong vùng với các ngoại giao đoàn. Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, phấn đấu đến năm 2017 có 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, Hội nghị xúc tiến đầu tư thẳng thắn đánh giá, chỉ ra những hạn chế của công tác này trong thời gian qua như: liên kết giữa các địa phương chưa chặt chẽ, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, chưa có quỹ đất sạch để giao ngay cho nhà đầu tư, còn thiếu định hướng, chiến lược chung để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế tự nhiên của vùng. Hội nghị thống nhất đề xuất Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho vùng.

2.2. Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư - An sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2013: được sân khấu hóa với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của hơn 40.000 khán giả tại buổi lễ khai mạc Diễn đàn và hàng triệu khán giả xem qua sóng truyền hình trực tiếp của VTV2, VTV5, HTV, VTV - Cần Thơ và các đài phát thanh truyền hình địa phương. Điểm mới của MDEC lần này là thông qua Diễn đàn để công bố, tôn vinh các nhà tài trợ cho an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nam Bộ. Theo đó, các nhà tài trợ thuộc hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp đã công bố quỹ an sinh xã hội cho vùng trong năm 2013 với số tiền khoảng 718,9 tỷ đồng, trong đó ngành ngân hàng ủng hộ khoảng 655,3 tỷ đồng.

2.3. Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: thu hút khoảng 180 đại biểu tham dự, có 09 ý kiến phát biểu tham luận. Đây là Diễn đàn lần thứ tư liên tiếp được tổ chức tại MDEC, tiếp tục xây dựng kênh đối thoại trực tiếp, mang tính xây dựng giữa các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL. Diễn đàn lần này cũng đã tập trung bàn giải pháp, đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở ĐBSCL trong bối cảnh khó khăn chung của doanh nghiệp.

2.4. Hội thảo về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL: có khoảng 320 đại biểu dự, 09 ý kiến phát biểu tham luận. Hội thảo đã sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng cho vùng ĐBSCL thời gian qua, tổng vốn huy động đến ngày 30/9/2013 đạt 230.793 tỷ đồng (tăng 10,23% so năm 2012), tổng dư nợ đạt 305.330 tỷ đồng (tăng trên 11% so cuối năm 2012), đặc biệt là các chương trình tín dụng nông nghiệp, tín dụng chính sách đã góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc huy động vốn, bàn giải pháp để hạ thấp tỷ lệ nợ xấu, đề xuất biện pháp để nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng trong thời gian tới.

2.5. Hội thảo liên kết phát triển đô thị vùng ĐBSCL theo hướng kinh tế xanh: có khoảng 270 đại biểu dự, 08 ý kiến phát biểu tham luận. Hội thảo đã giới thiệu quy hoạch, mô hình phát triển các đô thị bền vững về môi trường để các địa phương tiếp cận; trao đổi, thảo luận trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng phát triển các đô thị bền vững về môi trường. Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà quy hoạch, nhà kiến trúc, nhà đầu tư để phát triển các đô thị vùng ĐBSCL theo hướng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của dân cư đô thị.  

2.6. Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL: có trên 300 đại biểu dự, 15 ý kiến phát biểu tham luận. Hội thảo đã đánh giá, nhân rộng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp xanh, đánh giá chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của vùng ĐBSCL để các địa phương tiếp cận, ứng dụng vào điều kiện thực tiễn, tiếp tục nhân rộng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

2.7. Hội nghị G 13+1: có khoảng 220 đại biểu dự, 11 ý kiến phát biểu tham luận. Hội nghị đã sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Mười hai năm qua, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư tại 23 khu, cụm công nghiệp và kinh doanh ở vùng ĐBSCL với trên 1.000 dự án (tổng vốn đăng ký gần 264 ngàn tỷ đồng). Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong vùng đã trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành trong vùng.  

2.8. Triển lãm hội chợ “Tuần lễ môi trường xanh - công nghệ xanh - phát triển bền vững kinh tế xanh”: diễn ra từ ngày 25/11 - 28/11//2013 với quy mô hơn 630 gian hàng của 222 đơn vị, doanh nghiệp. Trưng bày những thành tựu kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển môi trường xanh, kinh tế xanh, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng sạch, nguồn nguyên liệu xanh, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án hợp tác về năng lượng sạch, công nghệ cao, máy móc, thiết bị sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, các sản phẩm thân thiện với môi trường, đây là dịp để các doanh nghiệp trao đổi, hợp tác và quảng bá sản phẩm. Trong những ngày diễn ra Triển lãm hội chợ có khoảng 100.000 ngàn lượt khách tham quan, mua sắm; doanh thu bán hàng bình quân khoảng 03 tỷ đồng/ngày.  

2.9. Hội nghị Ban Chỉ đạo Diễn đàn: thống nhất nhận định, đánh giá tình hình thực hiện, cam kết và ra Tuyên bố chung, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển ĐBSCL, hướng đến nền kinh tế xanh. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho MDEC. Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Ban Chỉ đạo Diễn đàn trao quyền đăng cai tổ chức MDEC năm 2014 cho tỉnh Sóc Trăng.

2.10. Các hoạt động khác: Bên cạnh các sự kiện chính của MDEC, Bộ Khoa học và Công nghệ còn phối hợp tổ chức Hội nghị ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ toàn quốc lần thứ 6, các hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL để các địa phương nghiên cứu, ứng dụng, đưa vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 

Nhìn chung, việc tổ chức MDEC - Vĩnh Long 2013 và các MDEC trước đó ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Nhiều sáng kiến, đề xuất qua các lần tổ chức MDEC được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, cụ thể hóa thành các quyết định như: Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 về phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL; Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 về phê duyệt thủy lợi vùng ĐBSCL đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050… Tính liên kết giữa các địa phương trong vùng, giữa ĐBSCL với các vùng, miền khác ngày càng chặt chẽ, sâu rộng hơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham vấn, đóng góp cho bản dự thảo Quy chế liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2013 - 2020 và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian tới. Môi trường đầu tư của các địa phương trong vùng được cải thiện đáng kể, xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) của các tỉnh, thành trong vùng luôn ở mức tốt, năm 2012 toàn vùng có 6/10 tỉnh, thành xếp hạng PCI cao nhất cả nước. Các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là các tập đoàn, tổng công ty của Nhật Bản đến tìm hiểu, ký kết hợp tác đầu tư. Chính phủ Nhật có Chương trình đầu tư Mê Kông - Nhật Bản, Chính phủ Úc hỗ trợ Chương trình kết nối giao thông ĐBSCL. Những đề xuất tại hội thảo tham vấn Kế hoạch ĐBSCL đến năm 2100 thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong khuôn khổ MDEC - Tiền Giang 2012 đã được các chuyên gia Hà Lan nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung. Gần đây, các hoạt động của Diễn đàn còn lồng ghép với công tác an sinh xã hội, thể hiện tính thiết thực, hiệu quả cụ thể.

Bên cạnh nhiều tiến bộ và kết quả đạt được, việc tham gia của một số thành viên Ban Chỉ đạo MDEC đôi lúc chưa kịp thời, thiếu thường xuyên. Lồng ghép các nội dung cam kết trong Tuyên bố chung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương còn hạn chế. Đến nay, việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 388/QĐ-TTg để trình Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa được ban hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mặc dù đã tích cực trình Thủ tướng Chính phủ các quyết định liên quan đến các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghệp nhưng cho đến nay vẫn chưa trình đề án liên kết vùng ĐBSCL trong phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, thủy sản, trái cây theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II. CÁC CAM KẾT PHỐI HỢP VÀ TRIỂN KHAI:

1. Cam kết của các thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn:

- Cam kết tăng cường hợp tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL theo hướng kinh tế xanh, nhằm mang lại các lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội của vùng thông qua việc triển khai các công nghệ năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, áp dụng các phương pháp sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, cải thiện chuỗi giá trị, mang lại sự phát triển ổn định và thịnh vượng lâu dài cho vùng, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. 

- Tăng cường công tác phối hợp, liên kết ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu - nước biển dâng bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể theo chỉ đạo chung thống nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập bộ phận đầu mối, điều phối các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trên cơ sở liên kết chặt chẽ nội vùng; phát huy lợi thế so sánh của các địa phương, cụm ngành hàng, thắt chặt quan hệ hợp tác toàn diện với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành khác, với các quốc gia thông qua các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

- Củng cố thị trường truyền thống, tiếp cận và mở rộng các thị trường tiềm năng nhằm xuất khẩu các sản phẩm là thế mạnh của vùng ĐBSCL; bám sát các chương trình hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có nội dung liên quan đến ĐBSCL.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến có trọng điểm, quy mô, đồng bộ và chuyên nghiệp; kết hợp hài hòa giữa xúc tiến thương mại với đầu tư và du lịch trong và ngoài nước. Tổ chức và nâng cao khả năng của hệ thống thông tin, dự báo và tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của vùng ĐBSCL. Nghiên cứu, đề xuất việc thành lập 01 trung tâm nghiên cứu cấp vùng để nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực hiện các mô hình phát triển vùng ĐBSCL một cách bền vững.

- Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện Tuyên bố chung MDEC - Vĩnh Long 2013, làm cơ sở thúc đẩy phát triển mạnh mẽ vùng ĐBSCL. Chủ trì phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trong vùng năm 2014.

2. Nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện của các thành viên Ban Chỉ đạo MDEC là lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Tây Nam Bộ năm 2014:

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo MDEC là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo các bộ phận trực thuộc lồng ghép vào hoạt động của cơ quan mình các nội dung sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quy chế liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2020, nhằm tạo ra cơ sở pháp lý, tăng cường mối liên kết trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tạo ra năng lực cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương. Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào vùng ĐBSCL. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Diễn đàn năm 2014. Đặc biệt, chỉ đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị Hướng tới một nền sản xuất bền vững.

- Bộ Công thương: hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25/3/2010. Hỗ trợ các địa phương trong vùng tiếp cận, mở rộng các thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm là thế mạnh của vùng. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại Diễn đàn năm 2014.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các địa phương thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hỗ trợ các địa phương trong vùng thực hiện các dự án đầu tư cấp bách thuộc Chương trình SP-RCC và các chương trình, dự án có liên quan. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng ở vùng ĐBSCL với công tác truyền thông của MDEC. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng ở ĐBSCL, nhằm phản ánh sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống, lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, các nhà khoa học trong việc phòng chống, giảm thiểu những hiểm họa môi trường.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tổng kết các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh. Nghiên cứu, chỉ đạo việc nhân rộng các mô hình này. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong nông nghiệp để tạo ra thức ăn chăn nuôi, làm nguyên liệu công nghiệp, biogas, phân bón hữu cơ… để các địa phương ứng dụng vào điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm nông sản sạch, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và xuất khẩu.

+ Rà soát quy hoạch sản xuất lúa, thủy sản, trái cây vùng ĐBSCL. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng ở ĐBSCL, nhất là đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL, việc thực hiện các dự án đầu tư về đê biển, trồng rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: cùng với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong vùng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của ĐBSCL, hình thành các tour tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành trong vùng dựa vào thiên nhiên, gắn với ý thức bảo vệ môi trường, cải thiện phúc lợi cho cộng đồng dân cư ở địa phương. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại Diễn đàn năm 2014, nhất là phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, Triển lãm hội chợ du lịch, thương mại và đầu tư vùng ĐBSCL.

- Bộ Ngoại giao: phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm của một số quốc gia trong ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng, tái cấu trúc nền sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho ĐBSCL phát triển ổn định và bền vững. Hỗ trợ các địa phương thúc đẩy các quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ nguồn tài trợ từ các dự án hợp tác quốc tế. Hỗ trợ Thường trực BCĐ Diễn đàn trong việc mời các đại sứ, tổng lãnh sự các nước tham dự các sự kiện của Diễn đàn.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vận động các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cổ phần ủng hộ kinh phí tổ chức Diễn đàn và thực hiện công tác an sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2014. Ưu tiên phân bổ vốn tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và các chương trình chính sách cho vùng ĐBSCL.

- Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế liên kết vùng ĐBSCL đến năm 2020. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng và ban hành Chương trình tổng thể và thành lập Ban Chỉ đạo MDEC - Sóc Trăng 2014. Phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng trong việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn, kế hoạch tổ chức chi tiết, vận động tài trợ để đảm bảo đủ nguồn lực tổ chức các sự kiện theo kế hoạch.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Hợp tác kinh tế quốc tế: theo dõi, hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp trong vùng và hoạt động của Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp ĐBSCL. Phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL lần thứ năm để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:chủ trì phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn, các cơ quan chức năng tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế hộ gia đình phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: tiếp tục chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá kết quả hợp tác toàn diện giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành Tây Nam Bộ định kỳ hàng năm. Giới thiệu các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư ở các tỉnh, thành trong vùng. Hỗ trợ các địa phương về kết nối các tour tuyến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản để cung cấp cho các chợ đầu mối, siêu thị của thành phố Hồ Chí Minh. Có ý kiến để Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp xây dựng chuyên mục “Tạp chí phát triển kinh tế ĐBSCL”, nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng hợp tác của vùng và MDEC năm 2014.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành Tây Nam Bộ: tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện Tuyên bố chung MDEC - Vĩnh Long 2013 và Chương trình tổng thể, xây dựng kế hoạch tham gia các sự kiện của MDEC - Sóc Trăng 2014. Tăng cường chỉ đạo các sở, ngành chức năng tập trung thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng xanh. Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012), các tỉnh, thành phố rà soát nhu cầu liên kết, hợp tác đầu tư, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng sau:

+ Tập trung phát triển công nghiệp tạo ra ít chất thải, có quy trình công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm năng lượng, khuyến khích khai thác sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng bền vững.

+ Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong nông nghiệp để tạo ra thức ăn chăn nuôi, trồng nấm, làm nguyên liệu công nghiệp, biogas, phân bón hữu cơ..v..v. 

+ Phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, từng bước hình thành các tour tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành trong vùng dựa vào thiên nhiên, gắn với ý thức bảo vệ môi trường, cải thiện phúc lợi cho cộng đồng dân cư ở địa phương.

+ Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với lối sống hòa hợp với môi trường, kết hợp những truyền thống tốt đẹp của dân tộc với các phương tiện hiện đại, tiện nghi, tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững..v..v. 

III. DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ ĐBSCL NĂM 2014:

1. Chủ đề và địa phương đăng cai tổ chức:

- Chủ đề: “Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - nước biển dâng”. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành Chương trình tổng thể, đề ra mục tiêu, kết quả cần đạt được và các hoạt động trong khuôn khổ của MDEC - Sóc Trăng 2014. Ban Thư ký Diễn đàn chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, tham mưu và báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn thông qua Chương trình tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ.

- Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (tại Công văn số 10052/VPCP-VIII ngày 26/11/2013), Hội nghị thống nhất giao tỉnh Sóc Trăng là địa phương đăng cai tổ chức Diễn đàn năm 2014 với tên gọi là “MDEC - Sóc Trăng 2014”.

2. Thời gian: 2,5 ngày, từ ngày 05/11 đến trưa ngày 07/11/2014.  

3. Dự kiến một số hoạt động MDEC - Sóc Trăng 2014: Các hoạt động chính của Diễn đàn sẽ diễn ra cùng với thời điểm tỉnh Sóc Trăng tổ chức các hoạt động nhân lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer năm 2014 để vừa tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch - đầu tư - thương mại, vừa tổ chức các hoạt động thể thao, nghệ thuật phục vụ nhân dân, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer đến bạn bè trong và ngoài nước.

3.1. Hội nghị xúc tiến du lịch, thương mại và đầu tư vùng ĐBSCL

- Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 08 giờ ngày 05/11/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký, các cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công ty tổ chức sự kiện.

- Thành phần tham dự: thành viên Ban Chỉ đạo MDEC, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan và lãnh đạo các địa phương; một số cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, các nhà tài trợ, doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, vùng ĐBSCL, phóng viên báo, đài.

- Số lượng: khoảng 350 đại biểu.

- Nội dung: tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch vùng ĐBSCL bằng hình thức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng để đi đến thỏa thuận, ký kết hợp tác đầu tư với các địa phương. Tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư các dự án, hợp đồng tín dụng. Thực hiện triển lãm mini, trưng bày, cung cấp thông tin bên lề hội nghị.

3.2. Diễn đàn Doanh nghiệp vùng ĐBSCL

- Thời gian: dự kiến khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 05/11/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, Ban Thư ký, Ban Tổ chức MDEC.

- Thành phần tham dự: thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn, các bộ, ban ngành Trung ương có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, các sở, ban ngành có liên quan trong vùng, các nhà tài trợ, Hội đồng Hiệp hội Doanh nghiệp vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và vùng ĐBSCL, các cơ quan thông tấn báo chí.

- Số lượng: khoảng 200 đại biểu.

3.3. Khai mạc MDEC - Sóc Trăng 2014, tuyên dương các đơn vị ủng hộ quỹ an sinh xã hội vùng ĐBSCL, gắn với các hoạt động lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer

- Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 20 giờ ngày 05/11/2014.

- Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký, Ban Tổ chức Diễn đàn, mời Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ tham gia.  

- Hình thức: sân khấu hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.  

- Số lượng: khoảng 1.000 đại biểu (chưa kể quần chúng nhân dân).

3.4. Hội thảo về nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng ở ĐBSCL

- Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 08 giờ ngày 06/11/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Sóc Trăng.  

- Đơn vị thực hiện: các cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thư ký, Ban Tổ chức Diễn đàn.

- Nội dung: Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ trình bày kịch bản, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - nước biển dâng đến sản xuất, đời sống của nhân dân vùng ĐBSCL. Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các công trình ưu tiên đầu tư cấp bách thuộc chương trình SP-RCC, các dự án đầu tư về thủy lợi, đê biển, trồng rừng… ở ĐBSCL để ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, rà soát, đánh giá nhu cầu vốn đầu tư và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các công trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thành phần: thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn, các bộ, ban ngành Trung ương có liên quan, Viện Tư vấn phát triển (CODE); Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, các sở, ban ngành có liên quan trong vùng, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí.

- Số lượng: 300 đại biểu.

3.5. Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC - Sóc Trăng 2014

- Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 08 giờ ngày 07/11/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Tham gia chủ trì: Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký Diễn đàn.

- Số lượng: 200 đại biểu, gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Diễn đàn, các nhà tài trợ, phóng viên báo, đài.

3.6. Một số hoạt động do các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn đàn thực hiện:  

a) Hoạt động truyền thông: Ban Thư ký MDEC ký kết hợp đồng bảo trợ thông tin với một số cơ quan báo chí, nhất là phối hợp xây dựng chuyên mục “Tạp chí phát triển kinh tế ĐBSCL” định kỳ trên kênh HTV, VTV - Cần Thơ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng hợp tác của vùng ĐBSCL. Phối hợp cung cấp thông tin trên wedsite Diễn đàn: www.mdec.vn. Tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn. Thực hiện công tác truyền thông ngoài trời thông qua các pano, băng rôn, cờ phướn ở các tỉnh, thành phố.

b) Giới thiệu, quảng bá các làng nghề, sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương: Ban Tổ chức Diễn đàn tổ chức cho các đại biểu khách mời, nhất là các ngoại giao đoàn tham quan các địa điểm du lịch là cơ sở thờ tự của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, các cơ sở sản xuất những mặt hàng đặc sản của địa phương (như bánh pía, lạp xưởng, mè láo…), các cơ sở chế biến thủy sản, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, xúc tiến thương mại của địa phương (thời gian dự kiến vào chiều ngày 05/11/2014).

c) Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế hộ gia đình phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL

- Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 14 giờ ngày 05/11/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị thực hiện: các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thư ký, Ban Tổ chức Diễn đàn, công ty tổ chức sự kiện. 

- Số lượng: khoảng 150 đại biểu.

- Nội dung: giới thiệu, nhân rộng các mô hình làm kinh tế tiêu biểu trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ để các địa phương trong vùng học tập kinh nghiệm, giúp chị em phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Thành phần đại biểu tham dự: theo kế hoạch chi tiết của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

d) Hội nghị Hướng tới một nền sản xuất xanh bền vững

- Thời gian: dự kiến khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 06/11/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng. 

- Đơn vị chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn vị thực hiện: Tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thư ký, Ban Tổ chức MDEC, Công ty Cổ phần Truyền thông VMARK.

- Nộ

Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay142
số người truy cậpHôm qua221
số người truy cậpTuần này142
số người truy cậpTháng này5755
số người truy cậpTất cả636344