Tuyên bố chung MDEC - Tiền Giang 2012

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hàng năm;

Căn cứ Chương trình tổng thể Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL – Tiền Giang năm 2012 (MDEC - Tiền Giang 2012) với chủ đề: “Hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững” đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh thống nhất chủ trương tại Công văn số 1585/VPCP-ĐP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình MDEC - Tiền Giang 2012 đã được thông qua cuộc họp Ban Chỉ đạo Diễn đàn và kết quả thực tế đạt được.   

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau khi nghe Báo cáo của Ban Tổ chức, Ban Thư ký về kết quả các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ MDEC – Tiền Giang 2012 và Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2013, Hội nghị Ban Chỉ đạo Diễn đàn MDEC-Tiền Giang 2012 đã thảo luận và thống nhất ra Tuyên bố chung như sau:

I/- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUYÊN BỐ CHUNG MDEC – CÀ MAU 2011 VÀ VIỆC TỔ CHỨC MDEC – TIỀN GIANG 2012:

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL được tổ chức hàng năm theo Quyết định số 388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là Diễn đàn “nói và làm” với các hoạt động liên kết mở, nhằm tăng tính hợp tác và liên kết vùng, liên vùng, liên kết vùng ĐBSCL với TPHCM (G.13 + 1) và với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tăng cường hợp tác quốc tế; nhằm tập hợp những sáng kiến, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mới, sát hợp thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, chất lượng và bền vững của vùng.

Từ năm 2007 đến nay, MDEC đã trải qua 6 lần tổ chức tại: TPHCM, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Tiền Giang. Chủ đề được chọn tại các MDEC là những vấn đề trọng tâm, bức xúc của vùng ĐBSCL, gồm:

·         MDEC-TP HCM 2007: ĐBSCL chủ động hội nhập WTO.

·         MDEC-Cần Thơ 2008: Phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL.

·         MDEC-An Giang 2009: Phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL thời kỳ hội nhập.

·         MDEC-Kiên Giang 2010: Phát huy lợi thế sông, biển, phát triển kinh tế bền vững vùng ĐBSCL (và tổ chức Tuần lễ ĐBSCL tại TP.HCM lần thứ I) đây là một trong các hoạt động trong chuổi Diễn đàn.

·         MDEC-Cà Mau 2011: ĐBSCL – Liên kết phát triển bền vững.

·         MDEC-Tiền Giang 2012: Hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững.

          Qua 6 lần tổ chức MDEC, các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của ĐBSCL như một thực thể chung; tăng cường hợp tác kinh tế, xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch nội vùng, với TPHCM và các vùng, miền khác trong cả nước được đẩy mạnh. Tuy còn tồn tại những hạn chế, nhưng đã có sự tiến bộ về nhận thức khi các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương cùng có tiếng nói chung, đồng thuận thảo luận và thống nhất cách thức để khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có làm “tài sản dùng chung” trên cơ sở tăng cường liên kết, hợp tác.

          Sự kiện “quan trọng” của các kỳ MDEC là các Hội nghị Ban Chỉ đạo Diễn đàn thảo luận, ra Tuyên bố chung, trong đó nêu rõ những cam kết, đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề bức xúc nhất của vùng trên các lĩnh vực.

1.    Thực hiện Tuyên bố chung MDEC – Cà Mau năm 2011:

Ngay sau khi kết thúc MDEC – Cà Mau 2011, Thường trực BCĐ và các Thành viên BCĐ, Ban Thư ký MDEC đã tích cực triển khai thực hiện nội dung Tuyên bố chung. Thường trực BCĐ đã có báo cáo kết quả Diễn đàn và Tuyên bố chung cho Thủ tướng Chính phủ, được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh kết luận chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, Thường trực BCĐ MDEC đã tổ chức các chuyến công tác, làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang – đơn vị đăng cai tổ chức MDEC – Tiền Giang 2012, lồng ghép với các nội dung làm việc thường xuyên, định kỳ và theo chuyên đề giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với các tỉnh, thành trong vùng và TP HCM; làm việc với các bộ, ngành Trung ương có liên quan để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung Tuyên bố chung, hoàn chỉnh Chương trình tổng thể MDEC – Tiền Giang 2012 thông qua cuộc họp Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện.

Các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc tăng cường liên kết vùng ĐBSCL đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm. Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 96-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Trong đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được giao thêm nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo phát triển kinh tế vùng và lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng ban Chỉ đạo MDEC được Thủ tướng Chính phủ quyết định làm thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu và Phân ban hợp tác Việt Nam – Hà Lan. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có các kết luận chỉ đạo về tăng cường liên kết vùng, về đề án liên kết vùng ĐBSCL trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực vùng như lúa gạo, thủy sản, trái cây; phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển  kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các qui hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL… Các thành viên Ban Chỉ đạo MDEC là lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã lồng ghép nội dung liên kết vùng trong các cuộc làm việc với địa phương. Các hoạt động xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, nếu như trước đây thường tổ chức riêng lẻ từng tỉnh, thì vừa qua đã thể hiện sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng và TP HCM ngày càng tốt hơn.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Tuyên bố chung MDEC-Cà Mau 2011 là tích cực, trách nhiệm. Tuy nhiên, liên kết vùng là vấn đề lớn, phức tạp, khó khăn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp; từ cơ chế pháp l‎í đến qui hoạch, tổ chức triển khai, có việc yêu cầu “liên kết bắt buộc”, nhưng cũng có lĩnh vực “liên kết tự nguyện”, có liên kết chính quyền - nhà nước, nhưng phải có liên kết doanh nghiệp, thị trường. Vì vậy, việc tăng cường liên kết vùng vừa là mục tiêu, yêu cầu lâu dài, vừa là động lực, một phương thức để vùng ĐBSCL phát triển bền vững. MDEC- Cà Mau 2011 với chủ đề liên kết phát triển bền vững vùng chỉ là bước khởi đầu. Mỗi kỳ MDEC, cần tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu này thành lĩnh vực, cơ chế phối hợp, hoạt động cụ thể để bàn thảo, ra tuyên bố chung, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách và giải pháp; đồng thời cũng tổ chức thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đưa vào thực tiễn đời sống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nông dân và các hoạt động đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Tuyên bố chung MDEC-Cà Mau 2011 còn những tồn tại cần phải khắc phục, việc tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo MDEC nhìn chung ngày càng tích cực và trách nhiệm hơn, song sự phối hợp từng lúc, từng vụ việc chưa kịp thời, thiếu thường xuyên. Đặc biệt là việc lồng ghép các nội dung cam kết trong Tuyên bố chung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương để MDEC thực sự là diễn đàn “nói và làm” còn nhiều hạn chế. Một số đề xuất của các kỳ MDEC trước đây đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận, thống nhất chủ trương, giao nhiệm vụ các Bộ chuyên ngành triển khai cụ thể, nhưng vịệc thực hiện còn chậm. Thường trực Ban Chỉ đạo MDEC có phối hợp đôn đốc, nhưng chưa quyết liệt. Điển hình như chủ trương giao cho Bộ Công thương chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan và địa phương xây dựng đề án tổng thể xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch chung cho vùng ĐBSCL, thành lập Trung tâm thông tin vùng ĐBSCL để tăng cường thông tin, dự báo, xúc tiến, quảng bá hình ảnh chung của vùng ĐBSCL thực hiện còn chậm, chưa đạt kết quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến nay vẫn chưa hoàn thành cơ chế pháp lí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn chưa thẩm định xong và trình Chính phủ phê duyệt Đề án liên kết vùng trong nông nghiệp với dự án: liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây và thủy sản giai đoạn 2013-2020. Ngoài ra, còn 4 dự án khác Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn giao các Cục chủ trì: phát triển cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cục Trồng trọt chủ trì; phát triển nuôi tôm nước lợ vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tổng cục Thủy sản chủ trì; phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các thành phần kinh tế ở nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2020; rà soát quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì (Mô hình tổ chức về liên kết vùng ĐBSCL theo nội dung Tuyên bố chung MDEC-Cà Mau 2011 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định). Việc tham dự, chủ trì các sự kiện hội nghị, hội thảo thiếu thành phần lãnh đạo Bộ đã làm hạn chế kết quả chung. Về kinh phí, theo Quyết định 388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của MDEC được sử dụng từ nguồn kinh phí xúc tiến quốc gia hàng năm, nhưng đến nay chủ yếu từ nguồn vận động và một phần từ kinh phí xúc tiến thương mại cho một vài sự kiên, chưa bố trí được từ nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch quốc gia.

2.    Kết quả MDEC – Tiền Giang năm 2012:

Với chủ đề "Hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững", MDEC – Tiền Giang 2012 đã tập hợp được tiếng nói và sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nhà quản lý, tiếng nói nông dân … để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nền nông nghiệp tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các sản phẩm chủ lực vùng ĐBSCL là  lúa gạo, trái cây và thủy sản; tăng cường liên kết vùng ĐBSCL theo hướng trọng tâm là liên kết doanh nghiệp, liên kết thị trường.

 Chuỗi sự kiện với 7 hoạt động chính của MDEC – Tiền Giang 2012, gồm: “Hội thảo quốc tế tham vấn Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long về ứng phó biến đổi khí hậu”, Diễn đàn nông dân, Diễn đàn doanh nghiệp vùng ĐBSCL, Hội chợ triển lãm rau quả và thương mại ĐBSCL, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Du lịch ĐBSCL; Hội thảo rà soát về cơ chế, chính sách đối với các sản phẩm chủ lực  của vùng (lúa, gạo, trái cây, thủy sản) và Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC”.

Nhìn chung, các sự kiện diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Một số kết quả chung các sự kiện, gồm: 

(1) Hội thảo quốc tế tham vấn “Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long đến năm 2100”: là phiên bản lần thứ II do Nhóm chuyên gia Hà Lan, đứng đầu là Giáo sư Cess Verman, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo xây dựng. Kế hoạch phác thảo “4 kịch bản quan trọng” định hướng phát triển ĐBSCL - vựa lúa gạo, thủy sản, trái cây của quốc gia sẽ ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu như thế nào trong gần một thập kỷ tới. Bốn kịch bản được phác thảo theo hướng ưu tiên: Đảm bảo an ninh lương thực; kinh doanh nông nghiệp hàng hóa; phát triển hành lang công nghiệp hóa; kịch bản công nghiệp hóa nút kép (theo định hướng mở rộng đô thị, công nghiệp hướng về hai nút xung quanh TPHCM và phía Tây Cần Thơ).

Hội thảo thu hút gần 250 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Các nhà khoa học trong nước, người làm công tác quản lí và hoạt động thực tiễn, đặc biệt là các đại biểu đến từ vùng ĐBSCL đã có nhiều đóng góp trí tuệ, sắc xảo, trách nhiệm và sát thực tiễn của vùng, được các chuyên gia Hà Lan tiếp thu và đánh giá cao; mở ra cơ hội tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong việc nghiên cứu, triển khai kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long trước mắt và lâu dài.

(2) Diễn đàn nông dân: có 473 đại biểu là nông dân tiêu biểu, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lí tham dự. Đây là một hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ tại MDEC, đã tạo được “kênh thông tin - đối thoại” hữu ích và thiết thực để các nhà hoạch định cơ chế, chính sách và quản lý ở các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp lắng nghe kiến nghị, tăng cường mối quan hệ giữa nông dân với chính quyền và doanh nghiệp. Diễn đàn đã tập hợp được các vấn đề thực tiễn về “Tam Nông”, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lúa gạo, thủy sản, trái cây, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ... làm cơ sở đề xuất giải pháp tăng cường liên kết 4 nhà, nhu cầu và cách thức hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, vượt qua khó khăn, phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo hướng chất lượng và bền vững.

(3) Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL: thu hút gần 350 đại biểu tham dự, là Diễn đàn lần thứ III liên tiếp được tổ chức tại MDEC, tiếp tục xây dựng kênh đối thoại trực tiếp, mang tính xây dựng giữa các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các tỉnh, thành Tây Nam Bộ với cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL. Diễn đàn lần này cũng đã tập trung bàn giải pháp, đưa ra đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở ĐBSCL trong bối cảnh khó khăn chung của doanh nghiệp và kinh tế đất nước. Tại Diễn đàn, VCCI đã công bố quyết định thành lập Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp ĐBSCL.

(4) Hội chợ triển lãm rau quả và thương mại ĐBSCL: diễn ra từ ngày 5 – 9/12/2012 với qui mô hơn 500 gian hàng vừa tạo không khí hội chợ, trao đổi, mua bán tìm hiểu cơ hội đầu tư giữa các doanh nghiệp, người dân; vừa quảng bá hình ảnh "Đất phù sa cho cây trái ngọt lành”; tôn vinh nhà vườn, nhà khoa học và doanh nghiệp.

(5) Hội nghị Xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Du lịch: là sự kiện thường niên trong tất cả các kỳ MDEC. Hội nghị lần này thu hút gần 350 đại biểu tham dự. Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá công tác xúc tiến vùng ĐBSCL thời gian qua và hoạt động của các Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Toàn vùng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên 500 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 300 nghìn tỷ đồng và trên 80 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký trên 5 tỷ USD. Tuy nhiên, Hội nghị đánh giá hoạt động xúc tiến còn tồn tại nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, hoạt động liên kết giữa các địa phương chưa nhiều, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Một số địa phương chưa có quỹ đất sạch để giao ngay cho nhà đầu tư. Các hoạt động xúc tiến đầu tư của vùng còn thiếu định hướng, chiến lược chung, nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế tự nhiên của vùng. Hiện tại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập câu lạc bộ xúc tiến (gọi tắt là MEKONG PC) với sự tham gia của các Trung tâm Xúc tiến các tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động của câu lạc bộ bước đầu đã tạo được mối liên hệ và gắn kết giữa các cơ quan Xúc tiến trong vùng, xây dựng tiền đề hợp tác, liên kết, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến trên cả 03 lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch vùng ngày một hiệu quả hơn. Hội nghị thống nhất đề xuất nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù cho vùng, xác định các dự án đầu tư qui mô vùng trên cơ sở quy hoạch.

Tại hội nghị, UBND các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh đã trao giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng số tiền 5.116 tỷ đồng.

(6) Hội thảo rà soát về cơ chế, chính sách đối với các sản phẩm chủ lực vùng (lúa, trái cây, thủy sản): với sự tham dự của hơn 220 đại biểu đã tập trung rà soát, đánh giá lại hiệu quả, điểm mạnh – yếu và tính phù hợp của các cơ chế, chính sách này. Trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực vùng như lúa gạo, trái cây, cá tra, tôm; định hướng và giải pháp để vượt qua thách thức biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tập hợp sáng kiến để giải quyết các tình trạng SXKD manh mún, nhỏ lẻ, mục tiêu là tăng cường liên kết vùng, phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

(7) Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC: thống nhất nhận định, đánh giá tình hình, cam kết và ra Tuyên bố chung, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển ĐBSCL, hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững.

II/-CÁC CAM KẾT PHỐI HỢP VÀ TRIỂN KHAI:

1. Các cam kết của Thành viên Ban Chỉ đạo MDEC:

(1). Cam kết tăng cường hợp tác nghiên cứu, đóng góp cho “Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long” ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường liên kết vùng, phối hợp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể theo chỉ đạo chung thống nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập bộ phận đầu mối, điều phối (cụ thể như thành lập Ban Chỉ đạo cấp vùng do Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm Trưởng ban) các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL.

(2). Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quy hoạch chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào các mục đích khác, qui hoạch đất trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản phù hợp, dựa trên thế mạnh từng địa phương và lợi ích chung toàn vùng.

(3). Trên cơ sở kết quả rà soát cơ chế, chính sách cho các sản phẩm chủ lực vùng ĐBSCL, Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành Trung ương tổng hợp trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách cho phù hợp với yêu cầu mới theo hướng hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị các sản phẩm lúa gạo, thủy sản, trái cây vùng ĐBSCL.

(4). Tăng cường liên kết vùng ĐBSCL, phát triển mối liên kết ngang, liên kết dọc trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, cá tra và tôm, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” hiệu quả, cơ chế phát triển làng nghề; tăng cường liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch dựa trên thế mạnh từng địa phương và lợi ích chung toàn vùng.

(5). Thời gian tới, trên cơ sở lồng ghép các chương trình, dự án, các bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm:    

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp thủy sản với quy mô cấp vùng nhằm góp phần tiêu thụ hàng hóa thủy sản trong vùng, mở rộng giao thương và xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến. Xây dựng cơ chế, chính sách cho việc hình thành Trung tâm nghề cá nói chung và cá tra, tôm nói riêng ở ĐBSCL.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho các vùng sản xuất tập trung nhằm đảm bảo cho thực hiện cơ giới hóa và hệ thống giao thông nông thôn nhằm đảm bảo cho vận chuyển hàng hóa nông sản được nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

(6). Đối với công tác xúc tiến:

         - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Thương mại, đầu tư, du lịch trên cơ sở liên kết chặt chẽ nội vùng; phát huy lợi thế so sánh của các địa phương, của cụm ngành hàng, thắt chặt quan hệ hợp tác toàn diện với thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành khác; với các quốc gia thông qua các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

         - Củng cố thị trường truyền thống, tiếp cận và mở rộng các thị trường tiềm năng nhằm xuất khẩu các sản phẩm là thế mạnh của vùng ĐBSCL; khẳng định thương hiệu vùng, thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế; bám sát các chương trình hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có nội dung liên quan đến ĐBSCL.

         - Đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế vùng ĐBSCL. Liên kết tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo, mở ra khả năng kết nối các sản phẩm du lịch liên vùng, liên quốc gia và quốc tế.

         - Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác xúc tiến. Tổ chức các chương trình xúc tiến có trọng điểm, quy mô, đồng bộ và chuyên nghiệp; kết hợp hài hòa giữa xúc tiến thương mại với đầu tư và du lịch trong và ngoài nước. Tổ chức và nâng cao khả năng của hệ thống thông tin, dự báo và tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của vùng ĐBSCL.

2. Nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện của các bộ, ngành, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2013:

(1)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư :

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong vùng tiếp tục rà soát qui hoạch và hoàn thiện quy hoạch, xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo từng thời kỳ. Xây dựng danh mục các dự án đầu tư cấp vùng, liên vùng để kêu goi đầu tư, viện trợ từ các nguồn vốn trong và ngoài nước: ODA, FDI, NGO...cho vùng ĐBSCL. Đề xuất Chính phủ có chiến lược thu hút đầu tư, sơ kết các chương trình xúc tiến đầu tư và xây dựng các chương trình hợp tác đầu tư đến năm 2015, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào vùng ĐBSCL. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lí, đề xuất Thủ tướng Chính phủ mô hình tổ chức điều phối liên kết vùng ĐBSCL.

(2)- Bộ Công thương:

- Sơ kết các chương trình xúc tiến thương mại và xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến thương mại đến năm 2015. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng kênh phân phối hàng nông sản để tiếp cận các thị trường trọng điểm trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu, đề xuất thống nhất mô hình tổ chức Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại các địa phương, nhằm tạo thuận lợi trong quan hệ công tác và triển khai các hoạt động hợp tác xúc tiến vùng.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Chỉ đao Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Du lịch vùng ĐBSCL.

- Phối hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế điều hành liên kết vùng ĐBSCL, tiếp tục thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kiến nghị của Diễn đàn đối với chủ trương xây dựng đề án tổng thể xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vùng ĐBSCL, đề án thành lập Trung tâm thông tin ĐBSCL.

(3)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát và trình ban hành mới các cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng ĐBSCL (lúa gạo, thủy sản, trái cây). Báo cáo và giới thiệu cơ chế chính sách, các dự án đầu tư nông nghiệp trọng điểm của vùng ĐBSCL để thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy nhanh các chương trình xúc tiến, xây dựng cổng thông tin quảng bá nhóm sản phẩm chủ lực của vùng...tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà đầu tư gặp gỡ đối thoại, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn của vùng để phục vụ hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan.

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long Vĩnh Long năm 2013 với chủ đề:“ĐBSCL hướng đến nền Kinh tế xanh.

- Phối hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế điều hành liên kết vùng ĐBSCL.

(4)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn tổ chức Hội nghị xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Du lịch ĐBSCL.

- Chủ trì tiếp tục xúc tiến xây dựng và triển khai đề án liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và vùng ĐBSCL dựa trên lợi thế sông và biển, đảo theo Tuyên bố chung Diễn đàn Hợp tác Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang 2010, góp phần phát triển du lịch dựa trên lợi thế biển, đảo và sông giữa Việt Nam - Thái Lan – Campuchia và hành lang kinh tế phía Nam trong chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng, hướng đến một cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.

- Phối hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế điều hành liên kết vùng ĐBSCL.

(5)- Bộ Ngoại giao:

- Hỗ trợ các tỉnh, thành trong vùng thúc đẩy các quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ hỗ trợ về mặt tài chính, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, kinh nghiệm thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL triển khai đường lối ngoại giao tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường đối thoại với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tạo điều kiện cho ĐBSCL phát triển ổn định bền vững.

- Phối hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế điều hành liên kết vùng ĐBSCL, liên kết, hợp tác quốc tế, trọng tâm là các nước trong khối ASEAN và tiểu vùng Mê Kông.

(6)Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ:

- Phối hợp các bộ, ngành kiến nghị Chính phủ ưu tiên đầu tư nhanh hơn các công trình trọng điểm, bức xúc, phát triển cơ sở hạ tầng kỷ thuật cho vùng ĐBSCL.

- Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan sớm hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế điều hành liên kết vùng ĐBSCL.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút tầng lớp trí thức và doanh nhân kiều bào.

- Phối hợp với các Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL xây dựng cơ chế phối hợp xúc tiến chung cho vùng ĐBSCL.

(7)- Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế:

Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao trong việc nghiên cứu, hợp tác đầu tư các khu kinh tế cửa khẩu phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, tăng cường hợp tác quốc tế theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững.

(8)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

- Đánh giá toàn diện về vai trò của các doanh nghiệp trong liên kết “04 nhà” vùng ĐBSCL. Mời các hiệp hội doanh nghiệp, quỹ đầu tư và doanh nghiệp, các CEO trong và ngoài nước tham gia Diễn đàn. Theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp ĐBSCL hoạt động hiệu quả, thực chất.

(9)- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân, phối hợp các bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu phối hợp đề xuất các chương trình liên kết vùng, liên kết trong nông nghiệp – nông dân – nông thôn, vì sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long kết hợp với chương trình nông thôn mới .

- Phối hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế điều hành liên kết vùng ĐBSCL.

(10)- Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh:

- Lĩnh vực du lịch:

+ Phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng theo không gian du lịch vùng ĐBSCL, hình thành các tour du lịch kết nối với TP.HCM và quốc tế.

+ Phối hợp nghiên cứu, thực hiện hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành thành phố với các làng nghề nhằm mang lại lợi ích tương hỗ hai bên, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

+ Cùng các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phát triển du lịch giữa Việt Nam-Thái Lan- Campuchia, trong đó lấy đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh làm trọng tâm.

- Lĩnh vực công thương:

Phối hợp chặt chẽ trong kết nối kết cấu hạ tầng xã hội và kỹ thuật, phát triển vùng và nguồn nguyên liệu, ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, đầu tư khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và giải quyết việc làm.

+ Phối hợp đẩy mạnh các dự án thuộc Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh có hợp tác với các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc các ngành: cơ khí nông nghiệp (đặc biệt là cơ khí chế tác máy thiết bị phục vụ thu hoạch, bảo quản lưu trữ và chế biến nông sản); công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, nông - thủy sản (đặc biệt là chế biến gạo) bằng công nghệ cao; các dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; dự án sản xuất vật tư, cây con giống, công nghệ sinh học; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cho sinh hoạt, sản xuất của bà con nông dân nhằm phục vụ thiết thực cho công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn.

+ Cùng các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện rà soát, đánh giá kết cấu hạ tầng thương mại tại các khu vực cửa khẩu, trục đường xuyên biên giới, nhất là các cửa khẩu có lượng hàng xuất nhập khẩu lớn, để từ đó cùng chính quyền sở tại xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp Thành phố tham gia liên kết, đầu tư xây dựng các dự án kho ngoại quan, chợ đầu mối, khu kinh tế cửa khẩu để kết nối, mở rộng luồng hàng xuất nhập khẩu hai chiều, phát triển thị trường thương mại hàng hóa Việt tại các nước ASIA và thế giới (đặc biệt với các dự án mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, hàng hóa tiêu dùng có nguốn gốc xuất xứ Việt Nam tại cửa khẩu và nội địa các nước Lào, Campuchia theo Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh).

+ Phối hợp phát triển các chợ đầu mối buôn bán, chợ chuyên doanh, trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thành các cơ sở cung cấp nguồn hàng nông, thủy hải sản, trái cây đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các chợ đầu mối, siêu thị của thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của CBI (Bộ Ngoại giao Hà Lan) dành cho doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

+ Phối hợp các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng cấm, chống sản xuất  và buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp, các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường và gian lận của các tổ chức và cá nhân nhằm bảo vệ môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng.

- Lĩnh vực nông nghiệp:   

+ Triển khai liên kết với các tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long trong vấn đề cung cấp giống cây, con, xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ để sản xuất nông nghiệp nhằm gia tăng sản lượng nông phẩm cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến của thành phố Hồ Chí Minh, cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm thủy sản của địa phương.

+ Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long xây dựng và thực hiện các mô hình tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm trong nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Hợp tác các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất Chính phủ cơ chế đặc thù thu hút tầng lớp trí thức và doanh nhân kiều bào.

+ Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai xây dựng chuyên mục “Tạp chí phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long” định kỳ trên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (kênh HTV) nhằm quảng bá hình ảnh và tiềm năng hợp tác của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh.

(11)- Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL:

- Tiếp tục phối hợp rà soát, đề xuất cơ chế liên kết phát triển các sản phẩm chủ lực, tăng cường công tác qui hoạch, chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ nông sản, tăng cường liên kết các địa phương, bộ, ngành.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút tầng lớp trí thức và doanh nhân kiều bào.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình xúc tiến chung của Diễn đàn năm 2013.

- Trên cơ sở quy hoạch, chiến lược phát triển của vùng, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan rà soát lại tiềm năng và nhu cầu liên kết hợp tác đầu tư, hoàn thiện lại quy hoạch, xác định danh mục các chương trình, dự án cần ưu tiên đầu tư theo từng thời kỳ. Nhất là ưu tiên cho những chương trình, dự án mang tính động lực, thúc đẩy phát triển toàn vùng.

- Chỉ đạo rà soát đánh giá tiềm năng, thế mạnh và những hạn chế của mình trên các lĩnh vực về: giáo dục đào tạo và dạy nghề, y tế, chuyển giao khoa học công nghệ, du lịch, giao thông, xúc tiến thương mại – du lịch và đầu tư, quan hệ đối ngoại… Trên cơ sở đó chủ động đưa ra một số nội dung cần liên kết hợp tác bằng những dự án, đề án cụ thể với các tỉnh, thành bạn trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM. Xây dựng danh mục các dự án mang tính chất liên vùng để kêu gọi đầu tư, viện trợ từ các nguồn vốn trong và ngoài nước: ODA, FDI, NGO.. vào vùng ĐBSCL.

- Phối hợp Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch và TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu chương trình phát triển du lịch giữa Việt Nam - Thái lan - Campuchia, trong đó lấy ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh làm trọng tâm. Liên kết xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên tiềm năng, thế mạnh, kết nối các tour khách trong nước và quốc tế từ TP.HCM.

III/- DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ ĐBSCL NĂM 2013:

1. Chủ đề và địa phương đăng cai tổ chức:

- Hội nghị thống nhất giao cho tỉnh Vĩnh Long là địa phương đăng cai tổ chức Diễn đàn năm 2013 với tên gọi là “MDEC – VĨNH LONG 2013”.

- Chủ đề: “Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh”. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành liên quan xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, kết quả cần đạt được và các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn đàn MDEC - Vĩnh Long 2013. Ban Thư ký Diễn đàn chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, tham mưu và báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn thông qua Chương trình tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ.

2/- Dự kiến một số hoạt động MDEC – Vĩnh Long 2013:

a) Hoạt động thứ nhất: Hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghệ sạch và công nghệ môi trường và Diễn đàn Doanh nghiệp ĐBSCL năm 2013.

- Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 21/11/2013.

- Địa điểm: Tại thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long. 

          - Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Diễn đàn.

- Tham gia chủ trì: Bộ Công thương, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Long.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Trung tâm xúc tiến Đầu tư, xúc tiến Thương mại và xúc tiến du lịch các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

- Kinh phí: Xúc tiến thương mại quốc gia.

b) Hoạt động thứ hai: Khai mạc MDEC - Vĩnh Long 2013 và khai mạc Hội chợ - Triển lãm “Tuần lễ môi trường Xanh- Công nghệ xanh- Phát triển bền vững kinh tế xanh” vùng ĐBSCL, gắn với các hoạt động an sinh xã hội cho người nghèo vùng ĐBSCL.

- Thời gian: Khai mạc lúc 20 giờ, ngày 21/11/2013.

- Địa điểm: Tại đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

Đơn vị đồng chủ trì: Thường trực BCĐ Diễn đàn, UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đơn vị phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký Diễn đàn, Ban Tổ chức Diễn đàn, mời Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, Đài Truyền hình Vĩnh Long tham gia.

- Kinh phí: nguồn xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 và vận động tài trợ.

c) Hoạt động thứ ba: Hội thảo liên kết phát triển vùng ĐBSCL theo hướng kinh tế xanh, quy hoạch phát triển các thành phố bền vững về môi trường

- Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/11/2013.

- Địa điểm: Tại thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

Đơn vị chủ trì: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay142
số người truy cậpHôm qua221
số người truy cậpTuần này142
số người truy cậpTháng này5755
số người truy cậpTất cả636344