Tham luận Hội nghị Xúc tiến

PHẦN I

NHÀ QUẢN LÝ, DOANH NGHIỆP VỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC DU LỊCH XANH

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, ODA VÀ FDI

VÀO LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

1. Tình hình thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của vùng ĐBSCL

          1.1. Về đầu tư từ ngân sách nhà nước

Giai đoạn 2011 - 2015, đầu tư vào kết cấu hạ tầng dùng chung phục vụ phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu từ ngân sách Trung ương, nguồn Chương trình hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng du lịch theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015 ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho vùng là 464 tỷ đồng, trong đó: năm 2011 là 101 tỷ; năm 2012 là 122 tỷ; năm 2013 là 50 tỷ; năm 2014 là 72 tỷ và năm 2015 là 119 tỷ.

Các khoản đầu tư này chủ yếu dành cho việc phát triển các hạng mục kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên.

Ngoài ra, cũng có đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực du lịch tại vùng ĐBSCL nhưng chủ yếu tập trung ở phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển thương hiệu và hạ tầng chức năng thuộc khu, điểm du lịch. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này thường manh mún và chủ yếu phục vụ các dự án du lịch đang khai thác.

          1.2. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trong 5 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn vùng ĐBSCL đã có 28 dự án với hơn 200 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đăng ký, lũy kế ĐBSCL hiện có 1007 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 12 tỷ USD, chiếm gần 5% về số dự án và 2,2% về vốn đăng ký, đứng thứ 4/7 vùng của cả nước.

Vốn FDI trên địa bàn vùng ĐBSCL tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 763 dự án, tổng vốn đăng ký là 8,79 tỷ USD, chiếm 87,6% về số dự án và 74,5% về vốn đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 21 dự án với tổng vốn đăng ký 1,88 tỷ USD, chiếm 2.3% về số dự án. Tiếp đến là lĩnh vực xây dựng với 7 dự án đạt 518 triệu USD vốn đăng ký đứng thứ 3/14 lĩnh vực đầu tư vào Vùng. Về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ 2/14 lĩnh vực của vùng về số dự án, tuy nhiên vốn đăng ký chỉ đạt 165 triệu USD.

Đứng đầu là tỉnh Long An với 609 dự án, tổng vốn đầu tư là 4,2 tỷ USD, chiếm 59% tổng số dự án và 36% tổng vốn đầu tư đăng ký của vùng. Tiếp đến là Kiên Giang có 38 dự án, tổng vốn đăng ký là 2,9 tỷ USD, chiếm 3,8% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư đăng ký của vùng. Đứng thứ 03 là Tiền Giang, thu hút 71 dự án với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, chiếm 6,8% số dự án và 12% tổng vốn đầu tư đăng ký của vùng.

Trong lĩnh vực du lịch, ĐBSCL hiện có 13 dự án trong lĩnh vực du lịch với tổng mức đầu tư 147 triệu USD. Một số dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch lớn như: Trường đào tạo nghiệp vụ du lịch và khu nghỉ dưỡng Thiên đường Phú Quốc 44,7 triệu; dự án Khu vườn tổng hợp nuôi trồng thủy sản kỹ thuật cao biển đảo Phú Quốc 32 triệu USD.

Nhìn chung, trong những năm gần đây, vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn vùng ĐBSCL đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của vùng, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đáng kể là các doanh nghiệp ở Long An, Kiên Giang, Cần Thơ, Tiền Giang. Song, xét về cơ cấu kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài ở ĐBSCL còn khiêm tốn, chưa được thu hút nhiều vào lĩnh vực rất tiềm năng là du lịch.

          1.3. Về đầu tư từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Trong thời gian qua, nguồn vốn ODA đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xóa đói, giảm nghèo của nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, trong ngành du lịch nói chung và du lịch ĐBSCL nói riêng còn hạn chế.

Trong giai đoạn 2010-2015, cả nước thực hiện 04 dự án ODA trong lĩnh vực du lịch với tổng vốn khoảng 80,4 triệu USD. Trong đó, dự án “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do ADB tài trợ (hơn 11 triệu USD) kết thúc cuối năm 2014 và 01 dự án của ADB mới ký kết có hiệu lực từ 01/4/2015.

Có thể nói, hiện nay chưa có dự án ODA nào được dành cho phát triển tổng thể du lịch vùng ĐBSCL mà chỉ có một vài tỉnh trong vùng được thụ hưởng trong khuôn khổ dự án dành cho các tỉnh nằm trong hành lang kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông.

2. Định hướng và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào vùng Vùng ĐBSCL trong lĩnh vực du lịch

          2.1. Về các định hướng chính sách chung

          a) Từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày 22/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013, theo đó, định hướng về đầu tư phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 như sau: “Nhà nước tập trung đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường và nghiên cứu ứng dụng công nghệ . Tỷ trọng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực này chủ yếu từ trong nguồn vốn ngân sách nhà nước trung ương và địa phương trong đó bao gồm cả vốn ODA.

          b) Từ các nguồn vốn tư nhân, FDI, ODA

         Khu vực tư nhân tập trung đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, xúc tiến quảng bá , phát triển thương hiệu và các công trình hạ tầng chức năng phục vụ du lịch.

          c) Đối với các lĩnh vực cần tập trung để thu hút đầu tư

Phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm du lịch cạnh tranh và thương hiệu du lịch quốc gia, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch, phát triển các khu, điểm du lịch.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, trong đó, đã đưa ra định hướng cụ thể đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long như: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành, đầu tư cho các ngành dịch vụ có liên quan đến tổ chức hoạt động du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch đạt chất lượng cao đặc biệt trong các khu du lịch, đầu tư các cảng du lịch và sân bay du lịch trọng điểm…

Hiện nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang thực hiện việc lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, khi quy hoạch được duyệt sẽ làm cơ sở để kêu gọi vốn đầu tư.

          2.2. Các giải pháp cụ thể

          Để có cơ sở phát triển và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của vùng ĐBSCL, cần xem xét thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

          a) Về đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước

 Tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch: Đảm bảo đủ 8-10% trong cơ cấu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tăng cường huy động nguồn vốn ODA thông qua vay ưu đãi nước ngoài…

 Huy động tối đa các nguồn vốn đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển du lịch: Huy động triệt để nguồn nhân lực tài chính trong nhân dân, tiềm lực tài chính trong và ngoài nước, đa dạng hóa các loại hình đầu tư, tạo cơ chế thuận lợi để áp dụng thông thoáng cho các dự án đầu tư vào cơ sở ha tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cho các khu du lịch quốc gia thông qua mô hình BT, BOT…

          b) Về đầu tư nước ngoài và nguồn vốn ODA

 Tăng cường trao đổi thông tin với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ để xây dựng các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của ngành, của vùng.

 Xây dựng các danh mục dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch có thể thực hiện theo hình thức hợp tác công – tư (PPP) để khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư, trong đó vốn ODA và vốn vay ưu đãi được sử dụng như nguồn vốn bổ trợ, phần vốn góp của nhà nước.

 Thực hiện hiệu quả các dự án FDI hiện có, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tích cực phối hợp với các nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án để xây dựng niềm tin, quan hệ đối tác vững mạnh. Việc thực hiện hiệu quả các dự án FDI du lịch sẵn có là cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, quyết định đầu tư những dự án tiếp theo.

 Việc thu hút dự án FDI cần chú ý lựa chọn dự án sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại và hệ thống xử lý môi trường phù hợp để đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên có hiệu quả cũng như giảm thiểu các tác động đến môi trường, cảnh quan du lịch của vùng.

 Có các biện pháp chính sách quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu các ngành công nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang xây dựng theo hướng hiện đại hóa trên các vùng phù hợp với tính chất và đặc thù của vùng, tránh các ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến cảnh quan, môi trường du lịch trong vùng.

 Tiếp tục đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là các kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch (đường bộ, sân bay...), ưu tiên cho các công trình cấp thiết, đảm bảo kết nối đồng bộ theo quy hoạch chung và đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn khác từ nước ngoài.

 Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch của vùng gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, để đảm bảo tính bền vững.

Xem file đầy đủ tại đây

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay142
số người truy cậpHôm qua221
số người truy cậpTuần này142
số người truy cậpTháng này5755
số người truy cậpTất cả636344