Quy định quyền lợi tài trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ MDEC - Hậu Giang 2016

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long; Công văn số 5960/VPCP-V.III ngày 30/7/2015 và Công văn số 7048/VPCP-V.III ngày 08/9/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng ý tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 tại tỉnh Hậu Giang; Ban Chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016 sẽ tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ trong tháng 4/2016 và công tác truyền thông cho Diễn đàn từ tháng 01/2016 đến hết tháng 4/2016. 

Ban Chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016, Ban Tổ chức Diễn đàn xin thông báo và trân trọng kính mời quý cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn, với mức tài trợ và quyền lợi được quy định như sau:

1. Mức tài trợ:

a) Tài trợ kim cương: Từ 02 tỷ đồng trở lên.

b) Tài trợ vàng: Từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 02 tỷ đồng.

c) Tài trợ bạc: Từ 01 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng.

d) Tài trợ đồng: Từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng.

e) Đơn vị tài trợ: Từ 250 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

f) Đơn vị hỗ trợ: Từ 50 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng.

2. Quyền lợi của nhà tài trợ:

a) Quyền lợi của nhà tài trợ kim cương:

- Được giới thiệu và cám ơn đơn vị là Nhà tài trợ kim cương trong kịch bản các hội nghị, hội thảo, hội chợ trong khuôn khổ Diễn đàn.

- Ban Tổ chức giới thiệu lãnh đạo hoặc đại diện đơn vị tại các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn.

- Nếu nhà tài trợ kim cương có yêu cầu, Ban Tổ chức sẽ mời đại diện đơn vị phát biểu ý kiến hoặc trình bày 01 tham luận tại các hội nghị, hội thảo (không quá 10 phút và bài tham luận gửi về Ban Thư ký Diễn đàn trước 20 ngày kể từ ngày khai mạc hội nghị, hội thảo đó).

- Mời đại diện đơn vị tham gia cắt băng khai mạc “Hội chợ công thương khu vực ĐBSCL” tổ chức tại thành phố Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang.

- Được miễn phí 01 bài quảng cáo giới thiệu doanh nghiệp trên website của Diễn đàn (nội dung do nhà tài trợ kim cương cung cấp). Trên cơ sở nội dung của đơn vị cung cấp, Ban Biên tập website có quyền biên tập nội dung phù hợp yêu cầu.

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ kim cương trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Đặt logo của đơn vị trên phông chính (backdrop) các cuộc hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn với danh vị: Nhà tài trợ kim cương.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

          - Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ kim cương trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- Được tặng 08 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

- Được mời dự các cuộc họp Ban Chỉ đạo Diễn đàn, tổng kết Diễn đàn (nếu đơn vị tham gia tài trợ trước thời gian tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo Diễn đàn).

- Nhà tài trợ kim cương còn được quyền treo thêm 04 quả cầu hơi, 10 băng - rol ngang, 100 cờ phướn quảng cáo (do đơn vị tự thực hiện và tự đảm bảo kinh phí) trong khuôn viên Triển lãm hội chợ với vị trí ưu tiên.

b) Quyền lợi của nhà tài trợ vàng:

- Được giới thiệu và cảm ơn đơn vị là “Nhà tài trợ vàng” trong kịch bản các hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn.

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ vàng trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Đặt logo của đơn vị trên phông chính (backdrop) các cuộc hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn với danh vị: Nhà tài trợ vàng.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ vàng trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- Được tặng 06 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

- Được mời dự các cuộc họp Ban Chỉ đạo, họp tổng kết Diễn đàn (nếu đơn vị tham gia tài trợ trước thời gian tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo Diễn đàn).

- Đơn vị tài trợ vàng còn được quyền treo thêm 02 quả cầu hơi, 05 băng - rol, 50- cờ phướn quảng cáo (do đơn vị tự thực hiện và tự đảm bảo kinh phí) trong khuôn viên hội chợ theo vị trí chỉ định của Ban Tổ chức MDEC.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ vàng đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 80% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

c) Quyền lợi của nhà tài trợ bạc:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ bạc trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ bạc trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Được tặng 04 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ. 

- Nhà tài trợ bạc còn được quyền treo thêm 03 băng - rol, 30 cờ phướn (do đơn vị tự thực hiện và tự đảm bảo kinh phí) trong khuôn viên hội chợ theo vị trí chỉ định của Ban Tổ chức.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ bạc đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 60% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

d) Quyền lợi của nhà tài trợ đồng:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ đồng trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ đồng trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Được tặng 03 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ đồng đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 50% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

đ) Quyền lợi của đơn vị tài trợ:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Đơn vị tài trợ trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Được tặng 02 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 40% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

e) Quyền lợi của đơn vị hỗ trợ:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Đơn vị hỗ trợ trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Đơn vị hỗ trợ trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn.  

- Được tặng 01 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

Ghi chú: Kích thước logo của đơn vị hỗ trợ đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 30% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

* Ngoài các danh vị tài trợ và hỗ trợ trên, Ban Chỉ đạo Diễn đàn, Ban Tổ chức MDEC - Hậu Giang 2016 kêu gọi và trân trọng sự đóng góp, tài trợ bằng hiện vật của các đơn vị, cá nhân trong nước. Tùy giá trị thực tế của hiện vật, giao Trưởng Ban Thư ký Diễn đàn trao đổi thống nhất với Trưởng Ban Tổ chức MDEC xem xét, quyết định các quyền lợi đối với nhà tài trợ và được ghi cụ thể trong hợp đồng tài trợ giữa hai bên./.  

STT

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

TÀI TRỢ

KIM CƯƠNG

 

TÀI TRỢ VÀNG

 

TÀI TRỢ BẠC

 

TÀI TRỢ ĐỒNG

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

ĐƠN VỊ

HỖ TRỢ

 

I. TẠI CÁC SỰ KIỆN CỦA DIỄN ĐÀN

1

Mời đại diện của đơn vị phát biểu ý kiến hoặc trình bày 01 tham luận tại các hội nghị, hội thảo (không quá 10 phút) nếu đơn vị có yêu cầu

x

 

 

 

 

 

2

Mời đại diện lãnh đạo của đơn vị tham gia cắt băng khai mạc triển lãm hội chợ

x

 

 

 

 

 

3

Ban Tổ chức giới thiệu lãnh đạo hoặc đại diện của đơn vị tại các sự kiện của Diễn đàn

x

 

 

 

 

 

4

Được giới thiệu và cảm ơn là đơn vị tài trợ (theo danh vị tài trợ) trong kịch bản các sự kiện

x

x

 

 

 

 

5

Được mời dự các cuộc họp Ban Chỉ đạo, tổng kết Diễn đàn

x

x

 

 

 

 

6

Được quyền treo thêm cầu hơi, băng rôn, cờ phướn quảng cáo về đơn vị trong khuôn viên triển lãm hội chợ (đơn vị tự đảm bảo kinh phí)

04 cầu hơi, 10 băng rôn, 100 cờ phướn

02 cầu hơi, 05 băng rôn, 50 cờ phướn

03 băng rôn,

30 cờ phướn

 

 

 

7

Đặt logo của đơn vị trên backdrop các hội nghị, hội thảo của Diễn đàn (theo danh vị tài trợ)

x

x

x

x

x

x

8

Được tặng vé Vip và bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại Lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ

08

06

04

03

02

01

II. TRÊN WEBSITE CỦA DIỄN ĐÀN (WWW.MDEC.VN)

1

Được miễn 01 bài quảng cáo giới thiệu về đơn vị trên website của Diễn đàn (nội dung do đơn vị cung cấp)

x

 

 

 

 

 

2

Quảng bá logo của đơn vị (theo danh vị tài trợ) trên website của Diễn đàn trước 01 tháng và sau khi kết thúc diễn đàn 6 tháng

x

x

x

x

x

x

III. TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

1

Quảng bá logo của đơn vị trên một số pano tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và một số băng rôn, cờ phướn tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ

x

x

x

x

x

x

2

In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn

x

x

x

x

x

x

Đính kèm tại đây

Thứ hai, ngày 24/04/2017

- 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch tỉnh Trà Vinh năm 2017, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh (số 25 Võ Nguyên Giáp, P7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

- 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường dự Tọa đàm về chính sách đầu tư, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2017, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh (số 25 Võ Nguyên Giáp, P7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

- Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ Khánh thành Nhà máy sản xuất bia Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

 - 14 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật Thủy lợi 2017”; điểm tại phòng họp 330, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Thứ ba, ngày 25/04/2017

- 15 giờ, lãnh đạo Ban họp thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Tổ soạn thảo, vụ trưởng các vụ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 13 giờ 30, lãnh đạo và chuyên viên các vụ, Văn phòng Ban dự Lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ và công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; điểm tại Hội trường lớn Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

 - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị dự Hội nghị bàn giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ; điểm tại Hội trường Công an TP Cần Thơ.

 - Lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng, Vụ Kinh tế dự Chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển “Đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Thổ Chu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

Thứ tư, ngày 26/04/2017

- 9 giờ, lãnh đạo Ban họp thông qua Đề án bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời vụ trưởng các vụ, lãnh đạo Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 14 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu họp Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

 - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam”; điểm tại Khách sạn Ramana Sài Gòn (323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

 - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Tỉnh ủy Cà Mau (mở rộng); điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Cà Mau.

Thứ năm, ngày 27/04/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.  

- 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quang Trường tham gia Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 01); điểm tại thành phố Cần Thơ.

- 8 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (số 108/1 đường 30/4, phường 4, TP Bến Tre).

Thứ sáu, ngày 28/04/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 18 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng dự Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long; điểm tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- 13 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Họp mặt kỷ niệm 10 năm xuất bản Báo Cần Thơ Khmer ngữ; điểm tại Hội trường Báo Cần Thơ.

 - 7 giờ 30, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 120 (30/4/1977-30/4/2017); điểm tại Bệnh viện Quân y 120 (số 518 đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay190
số người truy cậpHôm qua369
số người truy cậpTuần này3105
số người truy cậpTháng này13194
số người truy cậpTất cả532976