Quy định quyền lợi tài trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ MDEC - Hậu Giang 2016

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long; Công văn số 5960/VPCP-V.III ngày 30/7/2015 và Công văn số 7048/VPCP-V.III ngày 08/9/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng ý tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 tại tỉnh Hậu Giang; Ban Chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016 sẽ tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ trong tháng 4/2016 và công tác truyền thông cho Diễn đàn từ tháng 01/2016 đến hết tháng 4/2016. 

Ban Chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016, Ban Tổ chức Diễn đàn xin thông báo và trân trọng kính mời quý cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn, với mức tài trợ và quyền lợi được quy định như sau:

1. Mức tài trợ:

a) Tài trợ kim cương: Từ 02 tỷ đồng trở lên.

b) Tài trợ vàng: Từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 02 tỷ đồng.

c) Tài trợ bạc: Từ 01 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng.

d) Tài trợ đồng: Từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng.

e) Đơn vị tài trợ: Từ 250 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

f) Đơn vị hỗ trợ: Từ 50 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng.

2. Quyền lợi của nhà tài trợ:

a) Quyền lợi của nhà tài trợ kim cương:

- Được giới thiệu và cám ơn đơn vị là Nhà tài trợ kim cương trong kịch bản các hội nghị, hội thảo, hội chợ trong khuôn khổ Diễn đàn.

- Ban Tổ chức giới thiệu lãnh đạo hoặc đại diện đơn vị tại các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn.

- Nếu nhà tài trợ kim cương có yêu cầu, Ban Tổ chức sẽ mời đại diện đơn vị phát biểu ý kiến hoặc trình bày 01 tham luận tại các hội nghị, hội thảo (không quá 10 phút và bài tham luận gửi về Ban Thư ký Diễn đàn trước 20 ngày kể từ ngày khai mạc hội nghị, hội thảo đó).

- Mời đại diện đơn vị tham gia cắt băng khai mạc “Hội chợ công thương khu vực ĐBSCL” tổ chức tại thành phố Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang.

- Được miễn phí 01 bài quảng cáo giới thiệu doanh nghiệp trên website của Diễn đàn (nội dung do nhà tài trợ kim cương cung cấp). Trên cơ sở nội dung của đơn vị cung cấp, Ban Biên tập website có quyền biên tập nội dung phù hợp yêu cầu.

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ kim cương trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Đặt logo của đơn vị trên phông chính (backdrop) các cuộc hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn với danh vị: Nhà tài trợ kim cương.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

          - Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ kim cương trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- Được tặng 08 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

- Được mời dự các cuộc họp Ban Chỉ đạo Diễn đàn, tổng kết Diễn đàn (nếu đơn vị tham gia tài trợ trước thời gian tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo Diễn đàn).

- Nhà tài trợ kim cương còn được quyền treo thêm 04 quả cầu hơi, 10 băng - rol ngang, 100 cờ phướn quảng cáo (do đơn vị tự thực hiện và tự đảm bảo kinh phí) trong khuôn viên Triển lãm hội chợ với vị trí ưu tiên.

b) Quyền lợi của nhà tài trợ vàng:

- Được giới thiệu và cảm ơn đơn vị là “Nhà tài trợ vàng” trong kịch bản các hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn.

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ vàng trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Đặt logo của đơn vị trên phông chính (backdrop) các cuộc hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn với danh vị: Nhà tài trợ vàng.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ vàng trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- Được tặng 06 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

- Được mời dự các cuộc họp Ban Chỉ đạo, họp tổng kết Diễn đàn (nếu đơn vị tham gia tài trợ trước thời gian tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo Diễn đàn).

- Đơn vị tài trợ vàng còn được quyền treo thêm 02 quả cầu hơi, 05 băng - rol, 50- cờ phướn quảng cáo (do đơn vị tự thực hiện và tự đảm bảo kinh phí) trong khuôn viên hội chợ theo vị trí chỉ định của Ban Tổ chức MDEC.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ vàng đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 80% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

c) Quyền lợi của nhà tài trợ bạc:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ bạc trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ bạc trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Được tặng 04 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ. 

- Nhà tài trợ bạc còn được quyền treo thêm 03 băng - rol, 30 cờ phướn (do đơn vị tự thực hiện và tự đảm bảo kinh phí) trong khuôn viên hội chợ theo vị trí chỉ định của Ban Tổ chức.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ bạc đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 60% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

d) Quyền lợi của nhà tài trợ đồng:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ đồng trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Nhà tài trợ đồng trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Được tặng 03 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ đồng đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 50% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

đ) Quyền lợi của đơn vị tài trợ:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Nhà tài trợ trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Đơn vị tài trợ trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn. 

- Được tặng 02 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

Ghi chú: Kích thước logo của nhà tài trợ đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 40% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

e) Quyền lợi của đơn vị hỗ trợ:

- Quảng bá logo đơn vị, đặt liên kết trên website của Diễn đàn (www.mdec.vn) với danh vị: Đơn vị hỗ trợ trước 01 tháng và sau khi kết thúc Diễn đàn 06 tháng.

- Quảng bá logo của đơn vị với danh vị: Đơn vị hỗ trợ trên một số pano (kích thước 03m x 06m và 03m x 10m) tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số băng rôn, cờ phướn treo tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn.  

- Được tặng 01 vé VIP và được bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ.

Ghi chú: Kích thước logo của đơn vị hỗ trợ đặt trên các phương tiện Ban Tổ chức phục vụ quyền lợi: không quá 30% độ lớn so với kích thước logo của nhà tài trợ kim cương.

* Ngoài các danh vị tài trợ và hỗ trợ trên, Ban Chỉ đạo Diễn đàn, Ban Tổ chức MDEC - Hậu Giang 2016 kêu gọi và trân trọng sự đóng góp, tài trợ bằng hiện vật của các đơn vị, cá nhân trong nước. Tùy giá trị thực tế của hiện vật, giao Trưởng Ban Thư ký Diễn đàn trao đổi thống nhất với Trưởng Ban Tổ chức MDEC xem xét, quyết định các quyền lợi đối với nhà tài trợ và được ghi cụ thể trong hợp đồng tài trợ giữa hai bên./.  

STT

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

TÀI TRỢ

KIM CƯƠNG

 

TÀI TRỢ VÀNG

 

TÀI TRỢ BẠC

 

TÀI TRỢ ĐỒNG

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

ĐƠN VỊ

HỖ TRỢ

 

I. TẠI CÁC SỰ KIỆN CỦA DIỄN ĐÀN

1

Mời đại diện của đơn vị phát biểu ý kiến hoặc trình bày 01 tham luận tại các hội nghị, hội thảo (không quá 10 phút) nếu đơn vị có yêu cầu

x

 

 

 

 

 

2

Mời đại diện lãnh đạo của đơn vị tham gia cắt băng khai mạc triển lãm hội chợ

x

 

 

 

 

 

3

Ban Tổ chức giới thiệu lãnh đạo hoặc đại diện của đơn vị tại các sự kiện của Diễn đàn

x

 

 

 

 

 

4

Được giới thiệu và cảm ơn là đơn vị tài trợ (theo danh vị tài trợ) trong kịch bản các sự kiện

x

x

 

 

 

 

5

Được mời dự các cuộc họp Ban Chỉ đạo, tổng kết Diễn đàn

x

x

 

 

 

 

6

Được quyền treo thêm cầu hơi, băng rôn, cờ phướn quảng cáo về đơn vị trong khuôn viên triển lãm hội chợ (đơn vị tự đảm bảo kinh phí)

04 cầu hơi, 10 băng rôn, 100 cờ phướn

02 cầu hơi, 05 băng rôn, 50 cờ phướn

03 băng rôn,

30 cờ phướn

 

 

 

7

Đặt logo của đơn vị trên backdrop các hội nghị, hội thảo của Diễn đàn (theo danh vị tài trợ)

x

x

x

x

x

x

8

Được tặng vé Vip và bố trí chỗ ngồi ở vị trí danh dự tại Lễ khai mạc, Hội nghị bế mạc Diễn đàn và Triển lãm hội chợ

08

06

04

03

02

01

II. TRÊN WEBSITE CỦA DIỄN ĐÀN (WWW.MDEC.VN)

1

Được miễn 01 bài quảng cáo giới thiệu về đơn vị trên website của Diễn đàn (nội dung do đơn vị cung cấp)

x

 

 

 

 

 

2

Quảng bá logo của đơn vị (theo danh vị tài trợ) trên website của Diễn đàn trước 01 tháng và sau khi kết thúc diễn đàn 6 tháng

x

x

x

x

x

x

III. TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

1

Quảng bá logo của đơn vị trên một số pano tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và một số băng rôn, cờ phướn tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ

x

x

x

x

x

x

2

In logo của đơn vị trên brochure đi làm việc với các đơn vị và gửi đại biểu tham dự các sự kiện của Diễn đàn

x

x

x

x

x

x

Đính kèm tại đây

Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay104
số người truy cậpHôm qua413
số người truy cậpTuần này1312
số người truy cậpTháng này10601
số người truy cậpTất cả555494