Lịch làm việc từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

 BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ                                                                                                                      

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      

                            *

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Số 125-TB/BCĐTNB

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban 

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2017)

Thứ hai, ngày 22/05/2017

- Đồng chí Sơn Minh Thắng đi khảo sát chuẩn bị Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Bí thư tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, mời thành viên đoàn Khảo sát cùng tham gia (thời gian đến ngày 24/5/2017).

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế tham gia Đoàn khảo sát của Văn phòng Trung ương Đảng tại các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang (thời gian đến ngày 27/5/2017).

Thứ ba, ngày 23/05/2017

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ, Lãnh đạo Văn phòng làm việc với Chủ tịch UBND huyện Phước Long và Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 trao đổi việc hỗ trợ xi măng, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, phòng Tổng hợp cùng dự; điểm tại phòng của Chánh Văn phòng.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế tham gia Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi khảo sát tại các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và TP Cần Thơ (thời gian đến ngày 26/5/2017).

Thứ tư, ngày 24/05/2017

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 25/05/2017 

8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng dự án trung tâm thông tin dữ liệu vùng ĐBSCL, mời lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kinh tế dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống làm việc tại cơ quan.- 7 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30 (số 80A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

- 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Hội đồng nghiệm thu Quy hoạch NGO tỉnh Hậu Giang; điểm tại UBND tỉnh Hậu Giang.

- Lãnh đạo Văn phòng đi công tác tại Tây Bắc để trao đổi, thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban năm 2017; mời đại diện các phòng chuyên môn cùng đi.

Thứ sáu, ngày 26/05/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, các đồng chí y viên chuyên trách tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mời đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng ban cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

Lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ 26 tại Vĩnh Long; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long.

18 giờ 30, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Lễ bếmạc Đại hội Thể dục Thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre.

Thứ bảy, ngày 27/05/2017

- Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Trần Ngọc Ninh cùng bảo vệ).

Chủ nhật, ngày 28/05/2017

- Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Trần Ngọc Ninh cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng; 

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG              

 

 

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay102
số người truy cậpHôm qua413
số người truy cậpTuần này1310
số người truy cậpTháng này10599
số người truy cậpTất cả555492