Lịch làm việc từ ngày 19/6 đến ngày 25/6/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Cần Thơ, ngày 16 tháng 6 năm 2017

            Số  130 -TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 19/6 đến ngày 25/6/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 19/6/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; điểm tại Nhà khách T78 (số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

         - 13 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp Tỉnh ủy Hậu Giang (thời gian 02 ngày).

         Thứ ba, ngày 20/6/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 18 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2017); điểm tại Hội trường lớn - Trường Đại học Cần Thơ.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

         Thứ tư, ngày 21/6/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, các đồng chí ủy viên chuyên trách, lãnh đạo và chuyên viên các vụ, Văn phòng Ban dự Lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc tại Cơ quan; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.      

         Thứ năm, ngày 22/6/2017

         - 14 giờ 00, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ 00, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Hè thu 2017; điểm tại Hội trường UBND TP Cần Thơ.

         - 8 giờ 30, lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Hội trường tầng 8, trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về quy hoạch cán bộ; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

         Thứ sáu, ngày 23/6/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ, lãnh đạo các vụ và Văn phòng khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ; điểm tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

         Thứ bảy, ngày 24/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 25/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(ĐX KÝ)

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay102
số người truy cậpHôm qua413
số người truy cậpTuần này1310
số người truy cậpTháng này10599
số người truy cậpTất cả555492