Lịch làm việc từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

*

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2017

            Số   117-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 10/04/2017

         - 10 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng họp Tổ dự thảo báo cáo Tổng kết về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Tổ dự thảo cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 15 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường họp Chi bộ Văn phòng Ban, mời đảng viên Chi bộ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.          

         - Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh An Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 13/4/2017).                

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội dự Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 7 (khóa X); điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         Thứ ba, ngày 11/04/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Đoàn Kết đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 12/4/2017).

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Cà Mau và Kiên Giang (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 13/4/2017).  

         - Đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ (thành phần và địa điểm trong kế hoạch).              

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         Thứ tư, ngày 12/04/2017

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 9 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu dự họp Chi bộ Vụ Văn hóa-Xã hội, mời đảng viên Chi bộ Vụ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Diễn đàn kinh tế thường niên TP Cần Thơ 2017 với chủ đề: “Giải pháp gia tăng năng lực cạnh tranh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; điểm tại Văn phòng UBND TP Cần Thơ.

         - 14 giờ 50, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo tiếp Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại phòng Khánh tiết.

         Thứ năm, ngày 13/04/2017

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Giám đốc Đài Truyền hình VTV Cần Thơ, mời thành viên Tiểu ban Tuyên truyền cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.  

         Thứ sáu, ngày 14/04/2017

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự cuộc họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (số 108/1 đường 30/4, phường 4, TP Bến Tre).

         Thứ bảy, ngày 15/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 16/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay127
số người truy cậpHôm qua363
số người truy cậpTuần này127
số người truy cậpTháng này9416
số người truy cậpTất cả554309